Szkolenia BHP on-line dla kadry kierującej i pracodawców.

Szkolenie BHP dla kadry kierującej i pracodawców

200,00 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Kategoria:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — jest formą szkolenia umożliwiającą uzyskanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe przekazane przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej i internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi niezbędnymi do realizacji programu, przy zaangażowaniu uczestnika szkolenia dają gwarancję uzyskania właściwego poziomu wiedzy i umiejętności. Uczestnik, ma dostęp materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie wiadomości i umiejętności, w szczególności do autorskiej prezentacji multimedialnej, przepisów, materiałów dydaktycznych, zestawu pytań kontrolnych. Materiały zawierają podstawy prawne oraz unikatowe wyroki sądów w omawianej tematyce. Forma samokształcenia kierowanego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest przez 30 dni, w tym czasie osoba szkoląca się może w dowolnym miejscu korzystać z zasobów.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym – testem prowadzonym pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Uczestnicy, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu. Aktualność szkolenia to 5 lat, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rezultaty szkolenia:

Na poziomie indywidualnym:

  • zrozumienie zasad bezpiecznej pracy i konieczności dbałości o swoje miejsce pracy
  • wiedza na temat zagrożeń na stanowisku pracy, przepisów prawa pracy, praw i obowiązków
  • umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożeń
  • umiejętność stworzenia własnego skutecznego systemu podejmowania działań profilaktyki i ochrony pracy

Na poziomie zespołu:

  • sukcesywnie zwiększający się poziom zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę

Na poziomie organizacji:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
  • zminimalizowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy administracyjno-biurowi i inni których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.