REGULAMIN SPRZEDAŻY SERWISU WWW.MIRP.PL

Za pośrednictwem strony www.mirp.pl oraz www.szkoleniagorzow.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. poradników, szkoleń, wzorów dokumentów, usług.

Autorem i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Rafał Peryt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MiRP Rafał Peryt, ul. Wyszyńskiego 85/7, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 8522291360, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail mirp@mirp.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

§ 1
 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Serwis – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym www.mirp.pl, oraz www.szkoleniagorzow.pl
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
3) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony – m.in. poradnik, szkolenie, wzór dokumentu, usługi. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Sprzedawca – Rafał Peryt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MiRP Rafał Peryt, ul. Wyszyńskiego 85/7, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 8522291360
6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2 
Zakup Materiału

1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony strony. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie “Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem przelewu na wskazane konto lub serwisu przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest grupa:
PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność na wskazane konto.
7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest bezpośrednio na stronie z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na wgląd do zakupionego Materiału.

§ 3
 Korzystanie z Materiału

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem mirp@mirp.pl.
4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, także przy egzaminie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.
6. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu polegają na
Udostępnianiu informacji (treści, filmów, zdjęć) o szkoleniach i usługach oferowanych przez Usługodawcę
Możliwości zadeklarowania przez Użytkowników chęci zakupu szkoleń i/lub usług oferowanych przez Usługodawcę w zakresie BHP, PPOŻ.
Możliwości złożenia przez Użytkowników Serwisu zamówienia na szkolenia i/lub usługi, świadczone przez Usługodawcę, na podstawie informacji handlowej zamieszczonej w Serwisie
Umożliwieniu korzystania z zasobów wewnętrznych, przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu, którzy dokonają zamówienia oferowanych produktów w Serwisie bądź skontaktują się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie
7. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
8. Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej Usługodawcy, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy.
9. Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, stanowią informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
12. Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach:
– przed dostępem do szkolenia  online- po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ale przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
- za usługi świadczone drogą elektroniczną  przed wysłaniem sporządzonych na zamówienie dokumentów
13. Użytkownik może korzystać z hasła (udostępnionego przez zatrudniającą go firmę) pozwalającego mu na nieodpłatny dostęp.

§ 4 
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
3. Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Kupujący – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą uruchomienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certfyfikatu – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

§ 5
 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. mirp@mirp.pl lub na adres firmy.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6
 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://mirp.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
 Odpowiedzialność usługodawcy

1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2.    Usługodawca zobowiązuje się do nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
3.  Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników  w związku z korzystaniem z Serwisu  praw osób trzecich;
b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
6.Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.
7.    Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
8. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących a także firm wskazanych w regulaminie.

§ 10 
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.